Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/clients/client181/web225/web/kommet.cz/www/system/functions.php on line 4082

Jasná kometa C/2006 A1 (Pojmanski)
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Už je to n&#283;jaký &#269;as, co na obloze severní polokoule zazá&#345;ila kometa pozorovatelná pouhým okem. Ve skute&#269;nosti je tomu práv&#283; rok a byla jí krásná vlasatice C/2004 Q2 (Machholz), kterou jsme mohli spole&#269;n&#283; sledovat o Vánocích 2004 a poté ješt&#283; po&#269;átkem roku 2005. Od té doby jsou však obyvatelé severní polokoule o takovou podívanou ochuzeni. Mohla by to však zm&#283;nit nová kometa &#8211; C/2006 A1 (Pojmanski), která je již nyní pozorovatelná z jižní polokoule a od b&#345;ezna bude viditelná i od nás.</P><!--more--><P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kometu C/2006&nbsp;A1, první vlasatici roku 2006, objevil Polák <I>Grzegorz Pojmanski</I> z&nbsp;<I>Varšavské Univerzitní Observato&#345;e</I> již 4.&nbsp;ledna 2006, a to na snímcích získaných v&nbsp;rámci projektu <I>ASAS</I> (<I>Automated All Sky Survey</I>) <A HREF="http://archive.princeton.edu/~asas/" TARGET="NEW">[1]</A>. Na&nbsp;fotografiích, které po&#345;ídil 1.&nbsp;a 4.&nbsp;ledna 2006 mezinárodní tým pozorovatel&#367; prost&#345;ednictvím automatického systému dalekohled&#367; umíst&#283;ného na observato&#345;i <I>Las Campanas</I> v&nbsp;Chile, se nacházela na rozhraní souhv&#283;zdí <I>Indiína</I> a <I>Páva</I>, hluboko na jižní obloze, v&nbsp;deklinaci kolem -60°. P&#345;i prohledávání archivu <I>ASAS</I> byla kometa nalezena ješt&#283; i&nbsp;na záb&#283;rech z&nbsp;29.&nbsp;prosince 2005, a také v&nbsp;datech z&nbsp;p&#345;ístroje <I>SWAN</I>, který pracuje na slune&#269;ní kosmické observato&#345;i <I>SOHO</I> &#8211; na snímku z&nbsp;25.&nbsp;prosince 2005 ji nalezl K.&nbsp;Cernis. <A HREF="http://www.astrouw.edu.pl/~gp/asas/asas_c2006.html" TARGET="NEW">[2]</A></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na základ&#283; dalších pozorování provedených 5.&nbsp;ledna 2006 pomocí pozemního dalekohledu o&nbsp;pr&#367;m&#283;ru zrcadla 46&nbsp;cm, se ukázalo, že kometa je p&#345;i pohledu ze Zem&#283; nenápadným objektem o&nbsp;jasnosti kolem +14,5&nbsp;mag s&nbsp;komou o&nbsp;pr&#367;m&#283;ru asi 1'. Tato m&#283;&#345;ení vedla k&nbsp;prvním odhad&#367;m maximální jasnosti p&#345;i pr&#367;chodu periheliem, který m&#283;l nastat koncem února, a ty se pohybovaly kolem +10&nbsp;mag.</P>

<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;První výsledky však byly výrazn&#283; ovlivn&#283;ny jednak svitem M&#283;síce a také použitím velkých p&#345;ístroj&#367;, což vedlo patrn&#283; ke zna&#269;nému podhodnocení jasnosti komety. Proto bylo &quot;velkým p&#345;ekvapením&quot;, když se již kolem 20.&nbsp;ledna za&#269;aly objevovat vizuální odhady australských a novozélandských pozorovatel&#367;, které udávaly jasnost komety kolem +7,5&nbsp;mag a pr&#367;m&#283;r komy až 4'. To bylo dáno p&#345;edevším velmi dobrými pozorovacími podmínkami. Kometa totiž byla objektem s&nbsp;velkou slabou vn&#283;jší komou a pom&#283;rn&#283; ostrou centrální kondenzací. Takové komety se však velmi obtížn&#283; pozorují v&nbsp;podmínkách i&nbsp;slabého sv&#283;telného zne&#269;išt&#283;ní, kdy vn&#283;jší koma prakticky úpln&#283; vymizí a její pr&#367;m&#283;r se tak zdá polovi&#269;ní, což dále vede ke zna&#269;nému podhodnocení jasnosti. Kometa si také vytvo&#345;ila p&#367;l stupn&#283; dlouhý úzký plazmatický ohon, který byl pozorován i&nbsp;vizuáln&#283;. Od té doby se zjas&#328;ování komety zpomalilo, ale nadále pokra&#269;ovalo. Kolem 10.&nbsp;února kometa dosáhla asi +6,3&nbsp;mag a v&nbsp;sou&#269;asné dob&#283; (20.&nbsp;února) se její jasnost pohybuje kolem +5,8&nbsp;mag, což je na hranici viditelnosti pouhým okem. Potvrdil se tak p&#345;edpoklad, že kometa nebyla objevena b&#283;hem krátkodobého zjasn&#283;ní &#8211; <I>outburstu</I>, ale v&nbsp;okamžiku, kdy byla nastartována aktivita jádra v&nbsp;d&#367;sledku jeho p&#345;ibližování ke Slunci.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pokud vše p&#367;jde podle p&#345;edpoklad&#367;, m&#283;la by kometa <EM>C/2006 A1 (Pojmanski)</EM> dosáhnout jasnosti kolem +5,2&nbsp;mag, a to ve dnech po pr&#367;chodu periheliem (nastane 22.&nbsp;února 2006). Velikost její komy by se v&nbsp;té dob&#283; mohla pohybovat kolem 10' a ohon by mohl nar&#367;st do délky kolem 2°
<A HREF="http://www.fg-kometen.de/C2006A1/06a1eaus.htm" TARGET="NEW">[3]</A>.</P>

<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pro nás obyvatele st&#345;ední Evropy bude poprvé teoreticky ke spat&#345;ení 25.&nbsp;února 2006 ráno, t&#283;sn&#283; p&#345;ed východem Slunce. Tehdy se totiž vyhoupne nad jihovýchodní obzor již v&nbsp;okamžiku, kdy Slunce bude dostate&#269;n&#283; hluboko pod ním. Patrn&#283; nejlepší podmínky pro její pozorování nastanou v&nbsp;první polovin&#283; b&#345;ezna, kdy kometa projde nejblíže Zemi. K&nbsp;naší planet&#283; se nejvíce p&#345;iblíží 4.&nbsp;b&#345;ezna na 0,771&nbsp;AU. D&#367;sledkem bude její pom&#283;rn&#283; rychlý pohyb po obloze. Poté, co kometa projde periheliem, za&#269;ne s&nbsp;nejv&#283;tší pravd&#283;podobností dost rychle slábnout. Po&#269;átkem dubna by se její jasnost m&#283;la pohybovat kolem +10&nbsp;mag, což je ješt&#283; dost na to, aby mohla být pozorována menšími dalekohledy.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jak již bylo &#345;e&#269;eno, pohyb komety po ranní obloze bude pom&#283;rn&#283; výrazný. Zatímco koncem února se bude nacházet v&nbsp;souhv&#283;zdí <I>Kozoroha</I>, již po&#269;átkem b&#345;ezna projde okrajovými &#269;ástmi <I>Orla</I>. Velmi zajímavý bude její pr&#367;chod poblíž základního obrazce malého, ale nápadného souhv&#283;zdí <I>Delfína</I>, ke kterému dojde v&nbsp;období 7.&nbsp;&#8211;&nbsp;11.&nbsp;b&#345;ezna. Ješt&#283; do konce b&#345;ezna stihne navštívit další t&#345;i souhv&#283;zdí &#8211; <I>Lišti&#269;ku</I>, <I>Labu&#357;</I> a <I>Ješt&#283;rku</I>. V&nbsp;té dob&#283; však již bude výrazn&#283; slábnout, a dostane se navíc do oblastí poblíž Mlé&#269;né dráhy, které jsou velmi bohaté na hv&#283;zdy, a to dále ztíží možnost jejího nalezení malými dalekohledy.<P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máte-li tedy chu&#357; podívat se na jasnou vlasatici, vezm&#283;te malý dalekohled &#269;i triedr a vyrazte na místo s&nbsp;dobrým výhledem na jihovýchod. Kometu naleznete v&nbsp;ranních hodinách nízko nad obzorem a poslouží vám k&nbsp;tomu níže uvedená vyhledávací mapka. Pokud se vám poda&#345;í kometu nalézt v&nbsp;dalekohledu, zkuste se na ni podívat i&nbsp;pouhým okem, m&#283;la by tam být. O&nbsp;svém pozorování nám napište na náš e&#8211;mail [<A HREF="mailto:hvezdarna@vs.inext.cz" title="hvezdarna(kyselaryba)vs.inext.cz">hvezdarna(kyselaryba)vs.inext.cz</A>], t&#345;eba práv&#283; váš text použijeme v&nbsp;n&#283;kterém z&nbsp;p&#345;íštích díl&#367; seriálu o&nbsp;kometách. Ten totiž bude následovat neobvykle brzy. Již v&nbsp;kv&#283;tnu nás &#269;eká kometa roku, periodická <EM>73P/Schwassman&#8211;Wachmann</EM>, a o&nbsp;ní si musíme n&#283;co pov&#283;d&#283;t d&#345;íve, než bude pozorovatelná malým dalekohledem.</P>

<TABLE BORDER="0" CELLPADDING="5" cellspacing="5" align="center">
<TR>
<TD align="center" width="150">
<A HREF="http://www.inext.cz/hvezdarna.vsetin/images/pojmanski-m.png" target="NEW">
<img src="http://www.inext.cz/hvezdarna.vsetin/thumbnails/pojmanski-s.png"></A></TD>
<TD valign="top"><H5><B>Obr.&nbsp;4:</B>&nbsp;Vyhledávací mapka pro kometu <EM>C/2006 A1(Pojmanski)</EM>, která zachycuje pohled na jihovýchod 25.&nbsp;února 2006. Mod&#345;e ja znázorn&#283;na dráha komety mezi hv&#283;zdami (tmav&#283;-šedý je obzor). Kometa projde v&nbsp;b&#345;eznu 2006 souhv&#283;zdími Orla (Aql), Delfína (Del), Lišti&#269;ky (Vul) a Labut&#283; (Cyg) až do Ješt&#283;rky (Lac). Dráha je d&#283;lena po jednom dni a poloha komety je vyzna&#269;ena vždy pro 5:30&nbsp;SE&#268;. Mapka zachycuje kometu dne 10.&nbsp;b&#345;ezna v&nbsp;5:30&nbsp;SE&#268;, kdy se bude nacházet poblíž stálic v&nbsp;souhv&#283;zdí Delfína, vzhledem k&nbsp;nim by m&#283;la být o&nbsp;n&#283;co slabší (srovnatelná s&nbsp;hv&#283;zdami <FONT FACE=SYMBOL>i</FONT>&nbsp;Del a <FONT FACE=SYMBOL>k</FONT>&nbsp;Del). Mapa byla vytvo&#345;ena v programu GUIDE 8.0.</A></TD>
</TR>
</TABLE>

<DIV ALIGN=RIGHT>
<A HREF="http://www.inext.cz/hvezdarna.vsetin/pojmanski.htm" TARGET="NEW">p&#367;vodní &#269;lánek - Hv&#283;zdárna Vsetín</A><BR></DIV>

<DIV ALIGN=LEFT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<U>Zdroje</U>:</DIV><BR>

<DIV ALIGN=LEFT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[1] The All Sky Automated Survey Home Page. Dostupné z:
<A HREF="http://archive.princeton.edu/~asas/" TARGET="NEW">http://archive.princeton.edu/~asas/</A>.</DIV>

<DIV ALIGN=LEFT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[2] Pojmanski; G.; New Comet C/2006 A1. Dostupné z:
<A HREF="http://www.astrouw.edu.pl/~gp/asas/asas_c2006.html" TARGET="NEW">http://www.astrouw.edu.pl/~gp/asas/asas_c2006.html</A>.</DIV>

<DIV ALIGN=LEFT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[3] FdS&#8211;Fachgruppe Kometen; Analysis of currently observable comets. Dostupné z:
<A HREF="http://www.fg-kometen.de/C2006A1/06a1eaus.htm" TARGET="NEW">http://www.fg-kometen.de/C2006A1/06a1eaus.htm</A>.</DIV>

<BR>

O nás

SMPH sdružuje profesionální i amatérské astronomy, se zájmem o drobná tělesa Sluneční soustavy. Pořádá pozorovací expedice, semináře, popularizuje astronomii a poskytuje pomoc začínajícím pozorovatelům.

Kontakt

Jakub Černý: 
kaos@kommet.cz